Ochrana osobných údajov

petra.baranovicova@gmail.com

+421 917 683 880

Ochrana osobných údajov

Rada by som Vás informovala, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov- GDPR (General Data Protection Regulation), Petra Baranovičová chráni osobné údaje svojich klientov.
Rešpektujem súkromie všetkých osôb, s ktorými som v kontakte a ochrana Vášho súkromia je mojou prioritou.
Je pre mňa dôležité, aby každá dotknutá osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracovávam, prečo to robím a aké sú Vaše práva.
Preto Vám odporúčam, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovávaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Petra Baranovičová.
Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávam Vaše osobné údaje, ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste so mnou v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého mám prístup k Vašim osobným údajom.
Osobné údaje o Vás môžem spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient alebo dodávateľ. Bez ohľadu na situáciu sľubujem, že Vaše osobné údaje nikdy nepredám, neskomercializujem ani nepoužijem v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.
Ak mi chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na petra.baranovicova@gmail.com, alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla spoločnosti Tajovkého 9, Trnava, 91708.
 
I. Kto je Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov je firma Petra Baranovičová, Tajovkého 9, Trnava, 91708
Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.
 
II. Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovávania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: petra.baranovicova@gmail.com alebo telefonicky +421 917 683 880
 
III. Prehlásenie
Prehlasujem,  že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
Plníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov.
Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 
IV. Rozsah osobných údajov a účel spracovania
Spracovávam osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcích dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska,e-mail, telefónne číslo, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, príp. telefónne číslo nutne potrebujeme k plneniu zmluvy, t.j. dodanie objednaného tovaru či služby.
 
Vedenie účtovníctva - Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Fotografická dokumentácia, referencie - Len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 
V. Cookies
Naše webové stránky je možné prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies na našich stránkach nieje povolené.
 
VI. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijala sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:
Zabezpečeným prístupom do našich počítačov a tabletu (zabezpečené heslom).
Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
Zabezpečeným prístupom do aplikácií na rozosielanie e-mailov (zabezpečené menom a heslom).
Zabezpečeným prístupom do účtovných systémov (zabezpečené menom a heslom).
Šifrovanou komunikáciou na našich weboch (platný certifikát https).
Pravidelnou aktualizáciou softwaru a antivírovým programom
Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).
Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
VII. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom nemá okrem mňa (Petra Baranovičová) nikto iný prístup.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.
Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:
Zuzana Baranovičová– Vedenie účtovníctva - Osobné údaje, ktoré spracovávam ako správca aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania.
Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.
Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.
Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VIII. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu:petra.baranovicova@gmail.com
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. 
Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 10 dní.
Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
 
IX. Mlčanlivosť
Dovoľujem si Vás uistiť o mlčanlivosti o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 
Ďakujem za Vašu dôveru.